słownik    linki   co nowego    sklep    P&O    wejscie    pomoc    kontakt     

Słowniki reklamy


W tym miejscu znajduje się słownik terminów marketingowych i reklamowych. Jeśli nie wiesz albo zapomniałeś co oznaczają w reklamie zwroty wobble, off-peak albo body copy zajrzyj tu koniecznie. Sam się przekonasz się, że dzięki temu słownikowi wiele razy unikniesz nieporozumień podczas rozmów na temat promocji czy reklamy.

 

A

4P
Składniki Marketing Mix (ang.): product (produkt), price (cena), place (miejsce, dystrybucja), promotion (promocja)
Account executive
Pracownik agencji pracujący z klientem i reprezentujący interesy klienta (terminy, budżet itd.) wewnątrz agencji. Wolne tłumaczenie nazwy tej funkcji to: wykonawca budżetu.
Ad copy
Wydrukowany tekst oraz wymowa słów w reklamówce
Advertising
Reklama
Advertorial
Płatne ogłoszenie prasowe wyglądające niemal identycznie jak tekst redakcyjny. Patrz: Infomercial.
AIDA
To skrót od angielskich słów: attention (uwaga), interest (zainteresowanie), desire (pożądanie) i action (działanie). To historyczny model w jaki sposób działa reklama: zwrócić uwagę, zainteresować, wzbudzić pożądanie i pobudzić do działania (np. kupno produktu/usługi).
Ankieta pocztowa
Ankieta rozsyłana do respondentów pocztą.
Audience research
Badanie słuchaczy (radio) lub widowni (telewizja).
ATL
Above the line. Część budżetu marketingowego przeznaczona na reklamę w mediach. Zobacz też BTL

 

B

Backlit
Podświetlane wewnętrznie tablice reklamowe o wymiarach 6 x 3 m.
Badania ad-hoc
Badania zlecane przez klienta jednorazowo i będące jego własnością, badające konkretny problem.
Badania domowe
Jedna z metod badania rynku, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów w domu konsumenta w regularnych odcinkach czasu - co tydzień, co miesiąc - w celu określenia, jakie produkty i jak często kupują domownicy.
Badania dnia następnego (day-after recall)
Metoda polegająca na przeprowadzeniu pomiaru (wywiadu) na temat wydarzeń z dnia poprzedniego, np. obejrzenia reklamy, dokonanych zakupów, słuchanych stacji radiowych, oglądanych stacji TV itp.
Badania syndykowane
Badania powtarzalne, w których powstanie inwestuje firma badawcza, zaś każdy klient może kupić wyniki tych badań (np. panel, telemetria).
Badania trackingowe (trucking study)
Pomiar powtarzany z tą sama częstotliwością (pomiar systematyczny) na próbach niezależnych.
Badania widowni/słuchaczy
Proces pomiaru i analizy słuchaczy radia i widowni telewizyjnej. Dane uzyskane w jego wyniku, wraz z danymi o nakładzie gazet i czasopism stanowią podstawową informację dla szefa marketingu i agencji reklamowej planującej zakup mediów.
Badania zza biurka (desk research)
Zbieranie istniejących już informacji, danych wtórnych. Metoda względnie tania i szybka, choć czasem dostarcza informacji nieaktualnych, zbyt ogólnych lub rozmijających się z faktycznym celem badania.
Baseline
Slogan marketingowy
Beauty shot
Blow-up
Billboard
Ogólna nazwa wielkoformatowej tablicy przeznaczonej pod plakaty reklamowe. Najczęściej umieszczony przy drodze lub autostradzie. Bardzo często oświetlony dla zapewnienia odpowiedniej widoczności nocą. Standardowe wymiary b. to 504x238 cm. oraz: 10x7,5 m 2x3 m, 14,63 x 1,27 m. Zobacz też cityboard, citylight i blow-up.
Billboard sponsorski
Spot telewizyjny lub radiowy sponsora programu lub audycji. Zwykle o długości 8 lub 6 s.
Blind test (blind - ang. ślepy)
Testowanie samego produktu, bez podawania respondentowi nazwy marki lub producenta.
Blow-up
  1. Fotografia produktu ukazująca go w znacznym powiększeniu. Inne określenie: "beauty shot".
  2. Wielkoformatowa plansza reklamowa montowana na ścianie budynku. Wykonana najczęściej z winylu na metalowej konstrukcji nośnej.
Body copy
Główna część materiału tekstowego - w odróżnieniu od hasła (headline), oraz sloganu (zwanego też tagline lub claim) towarzyszącego zazwyczaj nazwie firmy.
Brand
Marka
Brand awareness
Świadomość istnienia marki wśród ogółu konsumentów (lub w grupie docelowej); zdobywaniu i utrwalaniu b.a. sprzyja odpowiednio dobrana nazwa marketingowa i slogan marketingowy.
Branding
Ogół zagadnień dotyczących kreowania i funkcjonowania marek w całokształcie przedsięwzięć marketingowych.
Brandowanie
Potoczne, często używane przez pracowników marketingu, określenie procesu znakowania środków trwałych firmy (np. wyklejanie logo produktu na samochodach dostawczych) czy POS (np. rozmieszczanie poszczególnych elementów wyposażenia: lodówek, gadgetów itp.)
Brief
Uporządkowany spis celów kampanii. Lista zadań, jakie ma spełniać reklama.
BTL - Belove the line (ang. dosł.: pod linią)
Działania promocyjne poza mediami, np. wyposażenie POS, sampling, mailing.

 

C

CAPI
Computer assigned personal interview - wywiad osobisty wspomagany komputerowo. Ankieter prowadzący wywiad wpisuje uzyskane dane bezpośrednio do komputera z pominięciem klasycznej, papierowej ankiety.
CATI
Computer assigned telephone interviewing - wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. Proces służący zbieraniu informacji umieszczanych w komputerowej bazie danych, generującej na ich podstawie analizy i raporty.
CEO
Chief Executive Officer of corporation. Szef firmy.
Citylight
Panel reklamowy o wymiarach 120 x 180 cm. Plakat reklamowy umieszczony jest za szybą, a jego powierzchnia jest podświetlana. Montowany w wiatach przystankowych lub jako wolnostojący.
Cityboard
Wolnostojący, oświetlony nośnik reklamowy o wymiarach 6 x 3 m, ustawiany przy dużych ciągach komunikacyjnych w najbardziej eksponowanych punktach miast (nazwa zastrzeżona dla produktu firmy Cityboard Media).
Claim
Slogan marketingowy
Comparative advertising
Reklama porównawcza
Consumer profile
Profil konsumencki
Copyright
prawa autorskie
CPT - cost per tausend
Koszt dotarcia do tysiąca odbiorców reklamy - czytelników, słuchaczy, widzów.

 

D

Day-after recall (24-test)
Badania dnia następnego
Desk research
Badania zza biurka
 
 

 

E

Efekt demonstracji
Dążenie konsumentów do wyróżnienia się na tle innych poprzez zakup i użytkowanie (często manifestacyjne) produktów o prestiżowej marce; odpowiednia nazwa i dobry slogan bardzo pomagają uzyskać pożądaną "moc demonstracyjną" marki; konsekwencją e.d. (zwłaszcza "w wykonaniu" tzw. liderów opinii rynkowej) jest efekt naśladownictwa u innych konsumentów.
 
 

 

F

 
 

 

G

Global product
Produkt globalny
GRP (Gross Rating Points)
Wskaźnik efektywności reklamy - procent przedstawicieli założonej grupy docelowej (np. 1% kobiet w wieku 24-40 lat, mieszkającyh w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i posiadających własną firmę). Jeden punkt GRP równa się jednemu procentowi grupy docelowej. Ilość punktów GRP świadczy o tym, ile procent grupy docelowej ma zobaczyć/zobaczyło reklamę. Ilość GRP może (i to znacznie) przekraczać 100%.
 
 

 

H

Hanger
Gadżet POS, zazwyczaj lakierowany prostokąt z tektury, przedstawiający duże logo, podwieszany do sufitu
Home audit
Badanie domowe
 
 

 

I

Industrial advertising
Reklama przemysłowa
Infoscreen
Urządzenie do wyświetlania ruchomych obrazów reklamowych, złożone z kilku ekranów o wymiarach 1,2 x 1,5 m zamontowanych na wolnostojącej konstrukcji nośnej.
 
 

 

J

 
 

 

K

K-Board
Tablica reklamowa montowna na kiosku handlowym. Standardowe wymiary: 219 x 162 cm.
Konstanse promocyjne
Fizycznie postrzegane znaki służące do ustalenia tożsamości marki i utrwalenia jej w świadomości odbiorców (brand awareness); najważniejszym i najtrwalszym k.p. jest nazwa marketingowa; do bardzo istotnych k.p. należą również znak firmowy, slogan marketingowy, kolor.
Kupowanie nawykowe (habit buying)
Kupowanie przez klienta stale produktu tej samej marki. Jest wynikiem raczej braku rozczarowania daną marka i nie oznacza pozytywnego przywiązania do niej.
 
 

 

L

Logo
Graficzny znak identyfikacyjny produktu, marki lub firmy.
 
 

 

M

Mail interview
Ankieta pocztowa
Mapa percepcji rynku
Dwuwymiarowy układ współrzędnych, którego osie wyrażają istotne dla docelowych klientów cechy produktu (atrybuty marki); m.p.r. obrazuje wzajemną lokalizację (relację) konkurencyjnych marek w świadomości (opinii) konsumentów ze względu na stopień posiadania tychże cech.
Mapa preferencji marki
dwuwymiarowy układ współrzędnych, którego osie wyrażają cechy produktu (walory marki) preferowane przez potencjalnych nabywców; m.p.m. służy do określenia miejsca, jakie marka zajmuje (lub powinna docelowo zająć) w świadomości (opinii) konsumentów na tle marek konkurencyjnych ze względu na stopień posiadania preferowanych walorów marki.
Marka
Nazwa, termin, symbol lub wzór (albo połączenie tych elementów), które mają na celu oznaczenie produktów lub usług jednego sprzedającego lub grupy sprzedających albo odróżnienie ich od produktów konkurencji.
Motywacja nazewnicza
Mniej lub bardziej ukryty ("demaskowany" przeważnie podświadomie) związek nazwy marketingowej z nazywanym przedmiotem (produktem, usługą, firmą); sensowne uzasadnienie nadania takiej nazwy temu przedmiotowi w określonej sytuacji rynkowej, pozwalające na odczytanie zakodowanego w nazwie komunikatu.
 
 

 

N

Naming
Nazewnictwo marketingowe
Native speaker
Użytkownik rodzimego (pierwszego) języka wykazujący "naturalną" umiejętność wypowiadania, rozumienia i oceniania poprawności nieskończonej ilości zdań i słów w tym języku; zbliżone określenie polskie: kompetentny użytkownik języka.
Nazewnictwo marketingowe (naming)
Nadawanie (dobieranie) i wykorzystywanie nazw i sloganów w celach brandingowo-promocyjnych (strategia i komunikacja marketingowa); o łącznym ujmowaniu nazw i sloganów decyduje zbieżność ich celów i potencjalnych efektów oddziaływania, mimo wyraźnych różnic funkcjonalnych (środki i metody) oraz, na ogół, formalnych.
Nazwa aktywna - pasywna, informacyjna - afektywna
Kategorie nazw marketingowych wyodrębnione na podstawie zaangażowania w kształtowanie wizerunku nazywanej marki oraz ze względu na dominację aspektu komunikacyjnego lub emocjonalnego.
Nazwa opisowa
sugestywna, symboliczna, skojarzeniowa, arbitralna, sztuczna: rodzaje nazw marketingowych wyróżnione ze względu na odmienny charakter motywacji nazewniczej i sposób przekazywania treści.
Nazwa marketingowa
Nazwa własna produktu (usługi) bądź firmy nadana im na stałe, w sposób oficjalny i publiczny (rynkowy) w celach brandingowo-promocyjnych; ponieważ n.m. konstytuuje markę i stanowi jej główny identyfikator w percepcji ogółu odbiorców, jest ona rynkową nazwą marki (brand name).
 
 

 

O

Off peak
Czas antenowy o niskiej słuchalności.
Outdoor
Reklama zewnętrzna
 
 

 

P

Pitch letter
List, który ma przyciągnąć uwagę adresata, a więc powinien zacząć się od tzw. grabber, czyli zdania, które ma zaszokować, przykuć uwagę, aby następnie wyjaśnić dlaczego redakcja powinna być zainteresowana daną ofertą.
Pozycjonowanie marki, brand positioning
Kreowanie takiego wizerunku marki, który pozwoli na jej korzystne wyróżnienie oraz zajęcie w świadomości odbiorców rynkowych optymalnej pozycji wśród marek produktów lub firm konkurencyjnych (mapa percepcji rynku).
POS - Point Of Sail
Dosłownie: punkt sprzedaży
POSTAR
Brytyjski system badawczy - bada postrzegalność sieci outdoorowych pod względem jakościowym i ilościowym.
Postawa wobec marki (brand attitude)
względnie trwała struktura opinii i emocji, w której wyraża się określony stosunek konsumenta do danej marki; bardzo duży wpływ na p.w.m. mogą mieć jej nazwa i slogan marketingowy, które tę postawę projektują i utrwalają.
Post test (on-air test)
Badanie reklamy po jej emisji.
Prawa autorskie
Forma prawnej ochrony nadawanej dziełom plastycznym, literackim, dramatycznym i muzycznym w celu zapobiegania nieupoważnionym przypadkom naśladownictwa.
Price card
Gadżet POS, karta z logo przygotowana specjalnie do wpisania ceny reklamowanego produktu, często w formie zawieszki mocowanej na produkcie (np. nakładanej na szyjkę butelki).
Prime time
Czas największej słuchalności lub oglądalności stacji radiowej bądź telewizyjnej.
Profil konsumencki (Consumer profile)
Charakterystyka konsumentów danego produktu lub marki. Uwzględnia dane podstawowe: wiek, płeć, wykształcenie, wysokość zarobków, jak i bardziej specjalistyczne: przynależność do subkultur, sposób spędzania czasu wolnego, hobby itp.
Produkt globalny
Produkt, którego marka jest znana i promowana na całym świecie.
Pre-test (off-air test)
Badanie reklamy przed jej emisją.
 
 

 

Q

 
 

 

R

Reklama
advertising
Reklama business-to-business
Zwana też reklamą przemysłową (industrial advertising), reklama skierowana nie do indywidualnego konsumenta lecz do producentów i usługodawców. Najczęściej spotykane jej formy, to reklama w specjalistycznych czasopismach branżowych oraz targi przemysłowe.
Reklama porównawcza (comparative advertising)
Reklama produktu polegająca na porównaniu go z produktem konkurencyjnym. Wszystkie marki nazywane są po imieniu. Powszechnie uważana za nieetyczną, w wielu krajach zakazana.
Reklama przemysłowa
Reklama business-to-business
Rozciąganie linii
Wprowadzanie nowego produktu posiadającego pewne atrybuty, których brak było produktowi już na rynku obecnemu.
Reklama zewnętrzna (outdoor)
Reklama na specjalnie do tego przeznaczonych tablicach reklamowych: billboardach, citylight'ach i in., słupach ogłoszeniowych, wiatach przystankowych, elektronicznych tablicach Infoscreen itp.
Rozciąganie marki
Zabieg polegający na używaniu znanej już marki w odniesieniu do produktu należącego do zupełnie innej kategorii.
 
 

 

S

Shelf-liner
Gadżet POS, plastikowy lub tekturowy pasek umieszczany na krawędzi półki, zazwyczaj zawieralogo produktu i slogan reklamowy
Shelf-talker
Gadżet POS, płaska, tekturowa forma umieszczana na półce zawierająca logo produktu i slogan reklamowy
Slogan marketingowy (claim, baseline)
Zwięzłe hasło wyrażające względnie stałe (długotrwałe) przesłanie marketingowe dotyczące produktu lub firmy, skierowane do docelowego odbiorcy (klienta); s.m. występuje w zestawieniu znazwą marketingową, najczęściej jako jej uzupełnienie; s.m. mają bardzo duży wpływ na kształtowanie trwałego wizerunku marki.
Slogan reklamowy
Hasło streszczające przewodni motyw (komunikat) kampanii promocyjnej produktu (usługi) lub całej firmy; s.r. jest stosowany na ogół znacznie krócej niż typowy slogan marketingowy oraz ma znacznie mniejszą siłę i rangę "markotwórczą".
Spoof, spoof campaign. (ang.: naciągać, nabierać kogoś)
Kampania reklamowa nieistniejącego, fikcyjnego produktu, prowadzona przez jedno tylko medium, której celem jest zbadanie efektywności tego medium.
Spot (ang. dosł.: plama)
Krótka, najczęściej 30-sekundowa, reklama radiowa lub telewizyjna.
Storyboard
Rysunkowa wersja reklamy telewizyjnej w postaci komiksu (około 10 - 20 ujęć) opatrzonego opisem sytuacji oraz tekstem reklamy (voice over).
Strategia marketingowa
strategia marki, strategia brandingowa. Jeden z kilku wariantów ogólnego wykorzystania posiadanych przez firmę marek w strategicznych celach marketingowych; realizacja s.m. odbywa się za pośrednictwem nazw marketingowych; można wyróżnić strategię marki rodzinnej, indywidualnej i łączonej (grupowej) oraz strategię rozszerzania marki.
 
 

 

T

Techniki projekcyjne
Techniki badające nie do końca uświadomione preferencje, potrzeby, przekonania i motywy; najczęściej stosowane techniki projekcyjne to: test niedokończonych zdań, kolaż, personifikacja lub animalizacja.
Tożsamość marki (brand identity, marka "zewnętrzna")
Trwałe identyfikowanie danego produktu lub firmy i ich rozróżnianie spośród produktów lub firm innych marek przez odbiorców rynkowych; ustalenie się t.m. umożliwiają konstanse promocyjne; podstawą t.m. jest nazwa marketingowa.
Trade mark
znak towarowy
TGI - Target Group Index
Indeks grup docelowych.
 
 

 

U

Udział w rynku (market share)
Określenie, jaki procent ogólnej sprzedaży danego rodzaju produktu przypada na daną markę.
Unikatowa propozycja sprzedaży (USP - unique selling proposition)
Istotna dla docelowego odbiorcy cecha (korzyść) wyróżniająca daną markę spośród marek konkurencyjnych; nazwa i slogan marketingowy mogą, a czasem nawet powinny, eksponować USPmarki.
 
 

 

V

 
 

 

W

Window sticker (naklejka okienna)
naklejka pokryta klejem od strony zadruku, tak, aby po naklejeniu na szybe wystawową obraz był widoczny po zewnętrznej stronie witryny.
Wizerunek marki (brand image, marka "wewnętrzna")
Skomplikowany poznawczo i psychologicznie zespół wyobrażeń, opinii, emocji, skojarzeń dotyczących danego produktu lub firmy (tj. ich indywidualnej marki, a nie ogólnego rodzaju) ukształtowany w świadomości znaczącej liczby potencjalnych klientów; ogromny wpływ na kreowanie (projektowanie) zamierzonego w.m. mogą mieć nazwa i slogan marketingowy.
Wobbler
Gadżet POS przyczepiany do półki sklepowej, zwisający na plastikowym sprężystym pasku
 
 

 

X

 

Y

 

Z

Znajomość marki (awereness)
Zdolność respondentów do przypomnienia (znajomość spontaniczna) lub wskazania na liście (znajomość wspomagana) nazwy marki.
Znak towarowy (trade mark, (tm))
Zmysłowo postrzegane oznaczenie (wyraz, zdanie, rysunek, ornament, forma plastyczna, melodia itp.) służące do odróżniania produktów (lub usług) pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od tego samego bądź podobnego rodzaju produktów (usług) pochodzących z innego przedsiębiorstwa; urzędowo zarejestrowane z.t. oznaczane są symbolem (r).
 

Znasz inne słowa? Napisz do nas ...


4media.pl © 2002